Ο γενικός στόχος των Συμμαχιών & Σχεδίων Δράσης για την Επιχειρηματικότητα στην Κουλτούρα του Δρόμου είναι να εφαρμοστούν οι μηχανισμοί βιώσιμης συνεργασίας μεταξύ οργανισμών και φορέων, έτσι ώστε οι νέοι επιχειρηματίες που βελτιώνουν τις δεξιότητές τους να μπορούν να βρουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους στην κουλτούρα του δρόμου.

Το αποτέλεσμα εντάσσεται στο ευρύτερο ήθος του έργου αναγνωρίζοντας ότι πολύπλοκα προβλήματα όπως η αναβάθμιση των δεξιοτήτων (μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) και η ένταξη όλων στην κοινωνία μας απαιτούν αναγκαστικά πιο ολιστικές προσεγγίσεις από αυτές που μπορούν να επιτευχθούν από μόνοι μας. Για το λόγο αυτό, η ομάδα-στόχος είναι συγκεκριμένα οι ηγέτες και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων των ενδιαφερομένων οργανισμών στην ΕΕΚ, την οικονομική ανάπτυξη, την πολιτιστική καινοτομία και την κοινωνική ένταξη.

 Οι ειδικοί στόχοι των συμμαχιών είναι οι εξής:

  • Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία της πρακτικής συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα
  • Να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή γνώσεων για τον εμπλουτισμό και την καλύτερη υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων στον τομέα της επιχειρηματικότητας στον πολιτισμό του δρόμου.
  • να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες οργανισμούς να συμφωνήσουν και να δεσμευτούν σε συγκεκριμένες δράσεις για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας του πολιτισμού του δρόμου στην πόλη τους
  • Να μαθαίνουν από την προσέγγιση, να την τεκμηριώνουν και να την μοιράζονται για να ενθαρρύνουν άλλες πόλεις να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Κάθε συμμαχία θα προσφέρει 3 σαφή αποτελέσματα: