Zestaw Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER), poświęcony przedsiębiorczości, zapewnia edukatorom strukturę, wskazówki i treści potrzebne do realizacji programu przedsiębiorczości na rzecz kultury ulicznej w ich organizacjach.

Dostarczony materiał przeznaczony jest dla edukatorów w centrach biznesu, organizacjach rozwoju biznesu i inkubatorach, a także może być wykorzystany przez organizacje społeczne prowadzące nieformalne szkolenia zawodowe.

OER składają się z sześciu modułów i podręcznika użytkownika. Każdy moduł zawiera znaczną część teorii, cele nauczania, dużą ilość zintegrowanych zasobów multimedialnych, studia przypadków z opisem i linkami, wiele ćwiczeń/działań edukacyjnych oraz końcową samoocenę.

 1. Wzrost wiedzy edukatorów na temat zwinnych i współczesnych modeli biznesowych, które umożliwiają udane przedsięwzięcia kultury ulicznej wśród osób ze środowisk defaworyzowanych.

2.  Wysokiej jakości materiały dydaktyczne i oceniające, które ułatwią edukatorom szybką integrację modelu/zasobów z ich programami szkoleniowymi.

 

Cele projektu i grupy docelowe

 

a)  Zwiększenie motywacji i wiedzy ponad 200 LIDERÓW VET I INTERESARIUSZY w celu zapewnienia możliwości rozwoju przedsiębiorczości w kulturze ulicznej i pracy międzysektorowej. Jest to odpowiedź dla interesariuszy rozwoju zawodowego i gospodarczego, którzy chcą stymulować innowacje biznesowe, włączenie społeczne i rewitalizację miast w kontekście rosnącej różnorodności kulturowej i potrzebują wskazówek, jak wykorzystać kulturę uliczną w sektorach publicznym i prywatnym do tych celów.

b)  Wyposażenie ponad 400 EDUKATORÓW VET w materiały i narzędzia, które pomogą prowadzić efektywne szkolenia z zakresu przedsiębiorczości w kulturze ulicznej. Nauczyciele i liderzy kształcenia i szkolenia zawodowego chcą osiągać lepsze wyniki w grupach, do których trudno jest dotrzeć, ale nie mogą tego zrobić za pomocą ogólnych, tradycyjnych kursów dla osób rozpoczynających działalność. Potrzebują odpowiedniej, aktualnej wiedzy, skutecznych narzędzi cyfrowych i angażującego podejścia pedagogicznego, które budują umiejętności przedsiębiorcze odpowiednie dla współczesnych środowisk miejskich

c)  Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych ponad 250 NOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, którzy są zwykle wykluczeni z kształcenia i szkolenia zawodowego ze względu na ich niskie kwalifikacje, status NEET lub status migranta. Firmy zajmujące się kulturą uliczną, jako przedsięwzięcia o niskim kapitale, wymagające tożsamości kulturowej i marketingu cyfrowego, są dla nich idealne, ale potrzebują oni elastycznego, spersonalizowanego szkolenia, które buduje ich pewność siebie i umiejętności przedsiębiorcze.